Surah Al Kahf in Hindi – Surah 18

Surah Al Kahaf In Hindi बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम 1. अल हम्दुलिल लाहिल लज़ी अन्ज़ला अला अब दिहिल किताबा वलम यज अल लहू इवाजा 2. क़य्यिमल लियुन्ज़िरा बअ’सन शदीदम मिल लदुन्हु व युबश शिरल मुअ’मिनीनल लज़ीना यअ मलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरं हसना 3. मा किसीन फीहि अबदा 4. व युनज़िरल लज़ीना क़ालुत तखज़ल लाहू वलदा 5. मा… Continue reading Surah Al Kahf in Hindi – Surah 18